Certificació d’Eficiència Energètica d’Edificis Existents

Certificats 01-06-2013

Què és el Certificat Energètic en Edificis existents?

Es tracta d’un document que descriurà l’eficàcia d’un immoble pel que fa al consum d’energia mitjançant una etiqueta assimilable a les dels electrodomèstics, classificant els habitatges segons el consum des de la A (major categoria) fins a la G (categoria més baixa).

Qui està obligat a realitzar el Certificat Energètic?

El promotor o propietari d’un edifici o d’un habitatge serà el responsable d’encarregar l’informe per a la realització del Certificat d’Eficiència Energètica al Tècnic Certificador.

Immobles que estan obligats

A partir de l’1 de juny del 2013, en aplicació del RD 253/2013, serà obligatori que tots els habitatges que es venguin o lloguin (inclosos els usats) a Espanya comptin amb un Certificat d’eficiència energètica.

Immobles que NO estan obligats

Poden quedar exclosos els següents edificis: a) edificacions que per les seves característiques d’utilització hagin de romandre obertes. b) edificis i monuments protegits. c) edificis o unitats d’edificis utilitzats com a llocs de culte. d) construccions provisionals amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos anys. i) edificis industrials i agrícoles no residencials. f) edificis o unitats d’edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m2. g) edificis de senzillesa tècnica i d’escassa entitat constructiva que no tinguin caràcter residencial o públic. h) edificis que es comprin per la seva demolició. i) edificis o unitats d’edificis d’habitatges utilitzats o destinats a ser utilitzats bé durant menys de quatre mesos a l’any.

Qui pot realitzar el Certificat d’Eficiència Energètica?

El certificat d’eficiència energètica d’un edifici existent serà subscrit per tècnics certificadors habilitats per l’ICAEN segons la seva titulació acadèmica i professional habilitant per a la realització de projectes d’edificació o de les seves instal·lacions tèrmiques.

S’ha de registrar el Certificat d’Eficiència Energètica?

Si, ha de ser registrat pel propietari de l’edifici davant l’Institut Català d’Energia (ICAEN), que portarà un registre d’aquestes certificacions en tot l’àmbit de Catalunya.

Què passa si no es realitza aquest certificat?

Si en cas de compravenda o lloguer d’un habitatge, local comercial o oficina, no es realitzés la certificació energètica, podria supossar:
– Sancions per part de l’ICAEN.
– Anulació del contracte de compravenda o arrendament.
– Indemnització al comprador o inquilí a causa dels perjudicis ocasionats per la manca d’informació facilitada.a.

Feu un comentari