Jorge Mateo Aranda

Arquitecte Tècnic

  • Pèrit Judicial
  • Master PRL
Va estudiar a: Barcelona (EUPB – UPC)

diplomat en la promoció del 1.994/95, el Projecte final de Carrera va ser “La importància de l’Arquitecte Tècnic davant la prevenció d’incendis en la construcció i el seu posterior peritatge”.

Porta en la professió més de 15 anys, adquirint l’experiència necessària en tot el referent a l’adreça, control, valoració, estudi de patologies, referent als edificis, tant els existents com els de nova construcció, ampliant els seus coneixements tècnics; l’any 1.998, com a expert en el tractament de la fusta; l’any 1.998, Jornades de treballs verticals Generalitat de Catalunya, Departament de Treball; l’any 2.002, com a Perit Judicial; l’any 2.002, Valoracions immobiliàries; l’any 2.003 Curs a Madrid de INTEMAC sobre juntes de dilatació en edificis; l’any 2.003 Jornada Tècnica 2ª generació de fibres de carboni multidireccionals; l’any 2.003 Jornada Tècnica; l’any 2.004, Tractament i reparació de danys en edificis; l’any 2.004 Curs a Madrid de INTEMAC sobre estanqueïtat de façanes i cobertes; l’any 2.004 La Llei d’Urbanisme en els canvis de Plantejament i en els sistemes de gestió; l’any 2.004 Jornada Tècnica sobre Tècniques per a la neteja de paraments en edificis i Monuments; l’any 2.004 Curso Previsions i actuacions en els treballs d’enderrocaments; l’any 2.006 Jornada Tècnica sobre aïllament acústic; l’any 2.006 Jornada Tècnica sobre col·locació i rejuntar de la ceràmica i la pedra natural; l’any 2.006 Jornada Tècnica sobre patologies en Morters; làny 2.006 Jornada Tècnica, sobre Normativa rajoles, adhesius, rejuntar; l’any 2.006 Jornada sobre Morter monocapa; l’any 2.006 Jornada Tècnica sobre la Façana invisible i els elements practicables; l’any 2.007 Jornada Tècnica sobre Evolució tècnica en revestiments monocapa Adequació al CTE; l’any 2.008 Jornada Tècnica sobre Solucions en façana amb les exigències del CTE; l’any 2.009 Màster de Prevenció de Riscos Laborals (Nivell Superior), amb les especialitats de Seguretat en el treball, Higiene Industrial i Ergonomia i psicosociología aplicada; l’any 2.010 Jornades de debat de Aluminosis; l’any 2.010 Conferències de com redactar i defensar de manera eficaç un informe de peritatge, l’any 2.010 Conferència sobre el desenvolupament del cas pràctic de la coordinació de seguretat i salut en la fase d’execució d’obra, l’any 2.010 Curs sobre, La Rehabilitació de la fusta: Rehabilitació i Manteniment d’edificis, l’any 2.010 Conferència sobre Present i futur de la gestió integrada de projectes, l’any 2.011 Postgrau Rehabilitació: Modulo 2 Intervenció en Estructures Portantes (Formigó i Fàbrica) Rehabilitació i Manteniment d’edificis (44 hores) i Organitzat en el despatx diverses Jornades Tècniques de productes de la construcció com STO, ULMA, SIKA i KEIM.

Tornar