Inspecció Tècnica d’Edificis i Certificat d’Aptitud de l’Edifici

Certificats 24-03-2016

La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual dels elements comuns de l’edifici feta per personal tècnic competent i que dóna lloc al corresponent informe sobre l’estat de l’edifici (IITE).

L’informe de la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (IITE), descriu les característiques generals de l’edifici, on s’ha de fer constar el seu estat de conservació, i les possibles deficiències aparents constructives o funcionals que poden afecar els elements comuns que s’indiquen en el model normalitzat d’informe (generat amb el GENERADOR), tot i que s’hi hagi d’accedir per zones d’ús privatiu, i la seva qualificació. Tambè conté les propostes que s’aconsellen tècnicament per a la millora de la sostenibilitat, l’ecoeficiència, la funcionalitat i les condicions d’accessiblitat de l’edifici.

Es regula mitjançant el Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici.

A qui va dirigit?

Els edificis que han de fer la ITE són els edificis unifamiliars o plurifamiliars, on existeixi l’ús d’habitatge, sens perjudici que puguin contenir també altres usos diferents del residencial.

No és d’aplicació als edificis unifamiliars on la seva edificació principal, excloses construccions auxiliars d’escassa entitat constructiva, estigui separada 1,5 metres o més de la via publica, de zones d’us públic i de les finques adjacents.

Tots els edificis d’habitatges s’han de sotmetre a inspecció tècnica abans dels 45 anys d’antiguitat, prenent com a data per determinar-ne l’antiguitat la que consta en el cadastre. Per al cas que no hi consti, es pot acreditar l’antiguitat per altres mitjans admesos d’acord amb el dret.

Per acreditar el compliment d’aquesta obligació cal presentar a l’Administració l’informe de la inspecció tècnica del l’edifici d’habitatges abans que es compleixin els 45 anys d’antiguitat.

Organismes responsables

  • Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
  • Agencia de l’Habitatge de Catalunya

Feu un comentari